Web strnky

vodom

Ak mte zujem o tvorbu internetovej strnky, pretajte si pozorne tto pomoc pre Vs:

Preto, aby na internete mohla vysie Vaa strnka www.vasafirma.sk, je nutn:

 1. Objedna si vytvorenie internetovej strnky.
 2. Zaplati kad rok pravideln poplatok za zverejovanie strnky, tzv. webhosting.
 3. Plati aktualizan poplatky, pokia strnku chcete vylepova, resp. meni.

Tvorba strnok

"Strnku mi vytvor kamart, alebo si ju vytvorm sm" - aj takto sa snaia niektor udia uetri za tvorbu internetovej strnky.

V dnenej dobe je nutn uvedomi si, e:

 1. internetov strnka je vaou digitlnou vizitkou, pod ktor sa podpisujete
 2. je najlepou reklamou vaej firmy
 3. je zrkadlom Vaej profesionality, kvality sluieb

Pri tvorbe internetovej strnky treba dba na jej:

    • obsah -komplexnos podvanch informci
    • zku komunikciu s klientom, ktor si strnku prezer
    • vzhad
    • bezpenos pred tokmi na strnku
    • aktulnos
    • rchlos prezerania
    • oetrenie chb behu

Kad a jeden z tcho atribtov dodva Vaej strnke profesionalitu.
Vetky tieto atribty splnte len vberom profesionlneho tvorcu pre V web.

Pred zadanm lohy na tvorbu internetovej strnky si prichystajte odpovede na tieto otzky:

 • o od strnky oakvam?
 • Koho chcem strnkou oslovi?
 • Je strnka nosnm bodom mjho podnikania?
 • Ako chcem aby udia komunikovali so mnou prostrednctvom strnky?
 • Vlajkov farby firmy a alie poiadavky na design

Webhosting

Webhosting je poskytnutie miesta na uverejnenie internetovej strnky na internete. Webhosting ponka mnoho rznych sluieb, od ktorch zvis aj jeho cena.

Z mnostva sluieb vyberm:

 • poskytnutie www priestoru - znamen poskytnutie miesta na internete pre Vau internetov strnku
 • email - elektornick pota - vytvorenie emailovej schrnky, alebo viacero
 • registrcia domny - nzvu www.vasafirma.sk - ak mte zujem o zaregistrovanie nzvu strnky v tvare www.VasNazov.sk, kontaktujte ma a potrebn nleitosti mem vybavi za Vs. Ak je niekto nedokav a odhodlan s do boja s administratvou sm, nech vypln tento formulr.

Webhosting je na slovenskom trhu ponkan vekm mnostvom firiem s rznou klou sluieb, rovou kvality, bezpenosti a v neposlednom rade aj vemi variabilnmi cenami.

Cena

Tvorba internetovch strnok / projektov

Ceny strnok s individulne pre kad jeden projekt.

Cena je zvisl od:

    1. Zloitosti projektu
    2. Pouitch technolgi
    3. asovho limitu na projekt
    4. Grafickho spracovania
    5. Formy dodanch informci na projekt

Dotvorenie internetovch strnok / prava

Op zvis od zloitosti a asovej nronosti.

 

Ukážeme Vám cestu nahor

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách