Podmienky pouvania tejto webovej lokality

1) Prstup a pouvanie akchkovek informci na tejto webovej strnke je podmienen vam prijatm podmienok bezo zmien. Prosme, aby ste si ich pozorne pretudovali. Ak niektor as neakceptujete, nesmiete nau strnku pouva.

2) V tchto Podmienkach vy a vae znamen kohokovek, kto tto strnku pouva a my, ns a nᚔ znamen osobu Frantiek Mrzik.

3) Ni na tejto strnke netvor ponuku na naej strane. Uveden informcie s pozvanm pre vs, aby ste vy sami urobili ponuku nm za uvedench podmienok nkupu sluieb, ktormi disponujeme. My meme takto ponuku akceptova, alebo zamietnu. Vetky sluby, ktormi disponujeme, alebo na nich odkazujeme, predchdzaj ich konkrtne potvrdenie poda dostupnosti, priom na tto dostupnos neexistuj zruky, i suby.

4) Podmienkou pouvania tejto strnky je vaa zruka, e informcie, i dokumenty z nej nebud pouvan za iadnym elom, ktor by nebol v slade so zkonom, alebo ktor by zakazovali tieto Podmienky. Zaruujete nm, e mte minimlny vek 18 rokov a ste oprvnen pouva tto webov strnku v slade s tmito Podmienkami. Shlaste s tm, e budete finanne zodpovedn za vetky poplatky a in hrady akhokovek druhu, ktor z vho pouvania tejto strnky vyplyn.

5) Ste oprvnen pouva sluby vlune v slade s platnmi prvnymi predpismi Slovenskej republiky, tmito registranmi podmienkami, pokynmi poskytovatea, bezpenostnmi pravidlami siete Internet, dobrmi mravmi a pravidlami etiky siete Internet a zkladnmi pravidlami slunho sprvania sa. Vhradne zodpovedte za obsah svojich dt a dajov, prenanch v rmci nami poskytovanch sluieb, vrtane informcii a sborov, ktorch prenos prostrednctvom tejto sluby ste sprostredkovali, uveden sa vzahuje aj na kody, ktor vznikn prenosom takchto informci a sborov nm resp. inm osobm.

6) Zavzujete sa nezasahova do prevdzky a funknosti sluby, rovnako tak sa zavzuje, e sa nepoksi zska neautorizovan prstup k nej.

7) Tto webov strnka je k dispozcii pre vae osobn, nekomern pouitie. iadna jej as sa nesmie koprova, i rozmnoova bez nho predchdzajceho shlasu okrem koprovania pre doasn pouvanie poas vyuvania naich sluieb, alebo pre vae skromn archivovanie. Nesmiete upravova, koprova, distribuova, prena, zobrazova, reprodukova, publikova, naklada ako s licenciou, vytvra odvoden materily, informcie, produkty, alebo sluby, z uvedench, alebo obsiahnutch na tejto strnke bez naeho psomnho shlasu. Vlastnme autorsk prva na prce v materiloch, zalenench na tejto strnke.

8) Prstup na tto strnku je podmienen vam shlasom s tm, e vetky v nej obsiahnut informcie a vetky zleitosti, ktor medzi nami a vami vznikn, podliehaj slovenskmu prvu. Prstup je alej podmienen vam shlasom s tm, e akkovek spor, alebo prpad, ktor by medzi nami nastal, bude rieen sdnictvom Slovenskej republiky s vylenm sdov akhokovek inho ttu.

9) Nebudeme zodpovedn za iadnu stratu i kodu, ani za in iastku alebo nrok akhokovek druhu (priamy, nepriamy, nsledn alebo in), ktor vznikne priamo alebo nepriamo v svislosti s touto webovou strnkou vrtane (pre preddenie pochybnostiam a nie spsobom obmedzenia) akhokovek pouitia informci, materilov, obsahovanch na tejto strnke, ani za nemonos prstupu k jej pouvaniu (i oneskoreniu v prstupe).

10) Akkovek vnimky zo zodpovednosti platia iba v zkonne povolenom rozsahu.

11) Ak sa v tchto Podmienkach zist, e akkovek vnimka alebo obmedzenie a to vcelku, alebo iastone, je nezkonn, neplatn, alebo inm spsobom neinn, bude takto vnimka, obmedzenie, celok alebo as, povaovan za oddeliten a na tento el vypusten z tchto Podmienok. Takto vypustenie nesmie ma vplyv na platnos, innos alebo nadobudnutenos innosti inch ustanoven tchto Podmienok.

12) Bez ohadu na predchdzajce ustanovenia sme oprvnen na vhody akchkovek aplikovatench vatkov a/alebo obmedzen zodpovednosti, zkonne dovolench v akomkovek tte, ktor bude vhodn pre informcie, poskytnut na tejto webovej strnke a/alebo sluby, ktor ponkame sami, alebo ktor s ponkan v naom mene.

13) Informcie, poskytovan na tejto webovej strnke, mu obsahova technick nepresnosti a typografick, i in chyby. Informcie na tchto stranch mu by priebene aktualizovan a preto mu by obas neaktulnymi. Nepreberme iadnu zodpovednos za poskytovanie informci na tejto strnke, ani zodpovednos za to, ak tak neurobme.

14) Tto webov strnka me obsahova prepojenia na in strnky. Okrem tch miest, na ktorch takto in webov strnky patria do domcej strnky, ich neriadime a neudriavame. Nie sme zodpovedn za ich obsah. Uvdzame ich iba kvli vaej pohodlnej orientcii, ale nesledujeme a neschvaujeme daje, ktor s tam uveden. Nememe prevzia iadnu zodpovednos, akokovek by vznikla v svislosti s akoukovek inou strnkou (vrtane, kvli preddeniu akchkovek pochybnost a nie spsobom obmedzen, aj nemonosti prstupu, i oneskorovania prstupu na takto strnku), alebo s materilmi a informciami, ktor obsahuje, alebo s akmikovek informciami, ktor pri opan naej strnky njdete v hypertexte, alebo inde.

15) Nijak sa nezaruujeme, e tto webov strnka (alebo akkovek strnky, na ktor sa d z nej napoji) neobsahuje technick chyby, potaov vrusy, i in kodliv programy.

Otvorte svoje možnosti

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách