Podmienky používania tejto webovej lokality

1) Prístup a používanie akýchkoľvek informácií na tejto webovej stránke je podmienené vaším prijatím podmienok bezo zmien. Prosíme, aby ste si ich pozorne preštudovali. Ak niektorú časť neakceptujete, nesmiete našu stránku používať.

2) V týchto Podmienkach “vy” a “vaše” znamená kohokoľvek, kto túto stránku používa a “my”, “nás” a “náš” znamená osobu František Mrázik.

3) Nič na tejto stránke netvorí ponuku na našej strane. Uvedené informácie sú pozvaním pre vás, aby ste vy sami urobili ponuku nám za uvedených podmienok nákupu služieb, ktorými disponujeme. My môžeme takúto ponuku akceptovať, alebo zamietnuť. Všetky služby, ktorými disponujeme, alebo na nich odkazujeme, predchádzajú ich konkrétne potvrdenie podľa dostupnosti, pričom na túto dostupnosť neexistujú záruky, či sľuby.

4) Podmienkou používania tejto stránky je vaša záruka, že informácie, či dokumenty z nej nebudú používané za žiadnym účelom, ktorý by nebol v súlade so zákonom, alebo ktorý by zakazovali tieto Podmienky. Zaručujete nám, že máte minimálny vek 18 rokov a ste oprávnení používať túto webovú stránku v súlade s týmito Podmienkami. Súhlasíte s tým, že budete finančne zodpovední za všetky poplatky a iné úhrady akéhokoľvek druhu, ktoré z vášho používania tejto stránky vyplynú.

5) Ste oprávnení používať služby výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito registračnými podmienkami, pokynmi poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet a základnými pravidlami slušného správania sa. Výhradne zodpovedáte za obsah svojich dát a údajov, prenášaných v rámci nami poskytovaných služieb, vrátane informácii a súborov, ktorých prenos prostredníctvom tejto služby ste sprostredkovali, uvedené sa vzťahuje aj na škody, ktoré vzniknú prenosom takýchto informácií a súborov nám resp. iným osobám.

6) Zaväzujete sa nezasahovať do prevádzky a funkčnosti služby, rovnako tak sa zaväzuje, že sa nepokúsi získať neautorizovaný prístup k nej.

7) Táto webová stránka je k dispozícii pre vaše osobné, nekomerčné použitie. Žiadna jej časť sa nesmie kopírovať, či rozmnožovať bez nášho predchádzajúceho súhlasu okrem kopírovania pre dočasné používanie počas využívania našich služieb, alebo pre vaše súkromné archivovanie. Nesmiete upravovať, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, reprodukovať, publikovať, nakladať ako s licenciou, vytvárať odvodené materiály, informácie, produkty, alebo služby, z uvedených, alebo obsiahnutých na tejto stránke bez našeho písomného súhlasu. Vlastníme autorské práva na práce v materiáloch, začlenených na tejto stránke.

8) Prístup na túto stránku je podmienený vaším súhlasom s tým, že všetky v nej obsiahnuté informácie a všetky záležitosti, ktoré medzi nami a vami vzniknú, podliehajú slovenskému právu. Prístup je ďalej podmienený vaším súhlasom s tým, že akýkoľvek spor, alebo prípad, ktorý by medzi nami nastal, bude riešený súdnictvom Slovenskej republiky s vylúčením súdov akéhokoľvek iného štátu.

9) Nebudeme zodpovední za žiadnu stratu či škodu, ani za inú čiastku alebo nárok akéhokoľvek druhu (priamy, nepriamy, následný alebo iný), ktorý vznikne priamo alebo nepriamo v súvislosti s touto webovou stránkou vrátane (pre predídenie pochybnostiam a nie spôsobom obmedzenia) akéhokoľvek použitia informácií, materiálov, obsahovaných na tejto stránke, ani za nemožnosť prístupu k jej používaniu (či oneskoreniu v prístupe).

10) Akékoľvek výnimky zo zodpovednosti platia iba v zákonne povolenom rozsahu.

11) Ak sa v týchto Podmienkach zistí, že akákoľvek výnimka alebo obmedzenie a to vcelku, alebo čiastočne, je nezákonné, neplatné, alebo iným spôsobom neúčinné, bude takáto výnimka, obmedzenie, celok alebo časť, považované za oddeliteľné a na tento účel vypustené z týchto Podmienok. Takéto vypustenie nesmie mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo nadobudnuteľnosť účinnosti iných ustanovení týchto Podmienok.

12) Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia sme oprávnení na výhody akýchkoľvek aplikovateľných výňatkov a/alebo obmedzení zodpovednosti, zákonne dovolených v akomkoľvek štáte, ktorý bude vhodný pre informácie, poskytnuté na tejto webovej stránke a/alebo služby, ktoré ponúkame sami, alebo ktoré sú ponúkané v našom mene.

13) Informácie, poskytované na tejto webovej stránke, môžu obsahovať technické nepresnosti a typografické, či iné chyby. Informácie na týchto stranách môžu byť priebežne aktualizované a preto môžu byť občas neaktuálnymi. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za poskytovanie informácií na tejto stránke, ani zodpovednosť za to, ak tak neurobíme.

14) Táto webová stránka môže obsahovať prepojenia na iné stránky. Okrem tých miest, na ktorých takéto iné webové stránky patria do domácej stránky, ich neriadime a neudržiavame. Nie sme zodpovední za ich obsah. Uvádzame ich iba kvôli vašej pohodlnej orientácii, ale nesledujeme a neschvaľujeme údaje, ktoré sú tam uvedené. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť, akokoľvek by vznikla v súvislosti s akoukoľvek inou stránkou (vrátane, kvôli predídeniu akýchkoľvek pochybností a nie spôsobom obmedzení, aj nemožnosti prístupu, či oneskorovania prístupu na takúto stránku), alebo s materiálmi a informáciami, ktoré obsahuje, alebo s akýmikoľvek informáciami, ktoré pri opúšťaní našej stránky nájdete v hypertexte, alebo inde.

15) Nijak sa nezaručujeme, že táto webová stránka (alebo akékoľvek stránky, na ktoré sa dá z nej napojiť) neobsahuje technické chyby, počítačové vírusy, či iné škodlivé programy.

Ukážeme Vám cestu nahor

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách