Horolezectvo

|Obsah|

Untitled Document

Technika lezenia

Tri pevn body
Zkladnm pravidlom pri lezen je pravidlo troch pevnch bodov - lezec umiestuje naraz len jednu konatinu. Toto pravidlo zabezpeuje statickos polohy. Nesmieme zabudn pripomen, e tak ako ruky, s dleit aj nohy. Mnoh zaiatonci lez vyslovene po rukch, o je vekou chybou. Pomocou nh pracujeme s aiskom a s to vlastne ony, o dria vhu lezca.
Vnimkou z pravidla troch pevnch bodov je dynamick tl lezenia, pri ktorom s dovolen vvihy, skoky. Tento tl je vyhraden len najlepm.

Liez oami
Chyty najprv hadme vizulne. Rozmame, ako sa vvi a kadia povedie vstup.

Prli pomal tempo lezenia je vysilujce a horolezcovi ostva logicky menej sl na al postup.
Lezec vyuva rzne druhy chytov a stupov, ktor sa daj vyui rznymi spsobmi. To ist plat aj o nohch. Priom nohy mu by pri lezen vyuvan na trenie.

V akch cestch je dleit, aby si ruky oddchli, o lezec zabezpe uvolnenm a vytrasenm rk nadol. Pri lezen drme ruky (pokia sa d) vo vke hlavy a trup alej od skaly. Vhodn je pouva o najviac rozpor - zvyuje stabilitu a odahuje nmahu rk.
Kad chyt a stup si mus lezec najprv overi, i nejde o von blok.

Rzne skaln tvary sa lez rozdielnymi spsobmi, napr.:
V prach do 6cm sa lezie na abku. Dlane sa zasvaj do pry kolmo. Lezec sa vzopiera vtlanm palca do dlane.

V irch krach (12-20cm) sa pouva technika lezenia na k. Ruky lezec vzprieuje v kre krom (k), priom me vklini i obe pste veda seba. Vzpor sa dosahuje tlakom dlan a lakom o stenov kry. Ruky sa pri postupe striedaj, nohy sa len posvaj.

V irokch krach (20-30cm) sa lezie na pku: Tu sa lezec postav k pre bokom. Nohy vzpriei v pre systmom pta-pika a takisto predlaktie vntornej ruky. Teraz slia ruky len na pridriavanie. Lezec postupuje nohami.


Horolezectvo a strach

Strach me ma mobilizujce alebo demobilizujce inky. Prekonva sa motivciou a sksenosami.
Strach m tri fzy:

1. poplachov fza - je to fza pri nalezen. Telo si mus zvykn na zven hladinu adrenalnu v krvi. V tejto fze hovorme, e horolezec sa mus rozliez.
2. adaptan fza - stav, kedy si telo privyk na adrenaln, ktor ostva kontantn. Horolezec lezie.
3. koncov - v tejto fze horolezec doliezol, riziko a naptie pominulo, hladina adrenalnu kles, lezec zana cti navu (boles), cel telo sa uvon.

 


|Obsah|

 

akkovek koprovanie, prava textov a kad alia manipulcie
je mon len so shlasom autora (c) 2004
Ukážeme Vám cestu nahor

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách