Horolezectvo

|Obsah|

Untitled Document

Popisy ciest

Vstupy v jednotlivch oblastiach s spsan v horolezeckch sprievodcoch. S zoraden poda miestopisu. Pri kadom je uveden nzov cesty, obtianos, dtum a men prvolezcov, poprpade druh skaly a koko akch prostriedkov potrebovali.
Inm spsobom ako popsa cestu je schmatick nkres.

Klasifikcia v ade

Klasifikcia v ade je vemi roztrieten. ad sa stle men a m asto "jednodenn" charakter. Pri urovan obtianosti hraj lohu exponovanos a kvalita adu. Dleit je momentlny stav adu - jeho kvalita, hrbka a teplota vzduchu. Vmame si jeho formu a heterognnos.

lenenie kanadskej obtianosti je najpresnejie. Nedovouje miea pojem angama s pojmom technick obtianos. Tmto spsobom umouje urobi si o vstupe presn predstavu.

Angama - stupne: I-VII
Berie sa do vahy dka cesty, rovnomernos rozdelenia akost, vzdialenos nstupu, akos zostupu.

I - krtke lezenie v blzkosti cesty, dobr bezpen tandy. Vo vehorch je to vstup bez objektvneho nebezpeenstva
II - 1-2 dky lezenia v blzkosti cesty, mlo objektvneho nebezpeia, zostup zlanenm alebo zlezenm. Vo vehorch nebezpeie pdu sevakov alebo kameov na krtkom seku
III - vstup viacerch dok lana malej vky, trvajci niekoko hodn alebo vstup s dlhm nstupom pei alebo na lyiach, vyadujci znalosti zimnych tr alebo vstup vystaven riziku zimnho obdobia. Vo vehorch dlh vstup z vekej asti objektvne nebezpen
IV
- viacero diek, vek vka, dlh nstup, vyadujca vbornho alpinistu a sksenos zo zimnch prstupov, me by objektvne nebezpen, lavny, pd kameov. ak zostup, zlanenie na nitoch alebo adovch rbach. Vo vehorch objektvne nebezpeenstvo poas nstupu a vstupu, dlh zostup alebo nutnos prechodu
V - dlh vstup vo vysokohorskej stene vyadujci vysok stupe angaovania sa. Vystaven riziku zlho poasia a lavn. Dlh nstup, ak zostup. Vo vehorch objektvne nebezpeenstvo poas nstupu a vstupu, vemi ak zostup, preruenie try spojen s rizikom, vstup a zostup nezaisten
VI - dlh cesta, viacero diek nachdzajcich sa v alpskej stene, vstup bez bibaku len pre najlepch lezcov, organizan problmy zimnho vstupu, nebezpeenstvo lavn, pdu serakov, vek nadmorsk vka, dlh nstup. Vne podujatie len pre najlepch lezcov, dobre trnovanch
VII - VI + tak vna a ustavine ak, e si zasli vyie zaradenie

Technick obtianos
Zohaduje najahie dky, homognnos akost - svisle ak pase, hrbka a zloenie adu.

1. Chodenie po ade s makami
2. Jedna dka 60-70 st. v dobrom ade s krtkymi strmmi chodeckmi sekmi. Dobr monos zaistenia a dobr tandy.
3. Dobr a hrub ad 70-80 st. krtke strmie seky, ale s odpoinkovmi miestami, monos dobrho zaistenia a dobr tandy.
4. ad 75-85 st. s dobrmi tandami s eventulne zvislmi sekmi. Vinou dobr kvalita adu, ktor dovouje dobr zaistenie.
5. Jedna dka ovea aia, dobr ad 85-90 st., ktor vyaduje urit technick schopnos.
6. Jedna dka rovnomerne vemi ak s minimlnymi monosami odpoinku. tandy v zvese, pchybn monos istenia, vyaduje absoltnu technick schopnos.
7. Jedna dka zvisl, vemi "jemn", zl ad, zl sdrnos adu, istenie ak a nemon, vyhraden pre expertov.

Skialpinistick klasifikcia

Stupnica m es stupov. Medzistupne sa oznauj znamienkami + a -. Stupne obtianosti s udvan pre najaie miesta, ktor sa v ceste nachdzaj.

Obtianos sa zvyuje exponovanosou svahu:
1. mierne exponovan
2. exponovan
3. vemi exponovan

Skialpinistick stupnica obtianosti

Voba sklonu vstupu

Sklon vstupu je zaznaen v skialpinistickom sprievodcovi. Meme si ho vypota aj z mapy. Nasledovne:|Obsah|

 

akkovek koprovanie, prava textov a kad alia manipulcie
je mon len so shlasom autora (c) 2004
Vidíme detaily

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách