Horolezectvo

|Obsah|

Untitled Document

Klasifikcia a plnovanie try

Nronos ternu je hodnoten poda stupnice obtianosti. V rznych ttoch sa vyvinuli odlin stupnice. Uvdzame nzorn tabuku prelnania sa jednotlivch klasifikci. U ns sa pouva medzinrodn stupnica UIAA. Lezeck cesty sa hodnotia rmskymi slicami, ponc I ako najahou. Horn interval je stle otvoren. V sasnosti s najaie zlezen cesty klasifikovan ako XI.

Prvch es stupov klasifikcie UIAA m aj slovn pomenovanie uveden v tabuke.

Porovnanie klasifikci

Technick prelezy s klasifikovan odline. Ako prv daj sa udva nronos istho prelezu. Techinck nronos je oznaovan psmenom A a prslunou obtianosou technickho prelezu. Ten je hodnoten slicou od 0 po 5 (napr.: V A2). V pecilnych prpadoch sa za technick hodnotenie pe psmeno e, o zna pouitie expanzvnych skb - nitov (napr. V A2e).

Spsoby prelezu cesty

On sight (OS) - von lezenie bez predchdzajcej obhliadky ternu alebo zakladania isten pred vstupom a nacviovania.

Red point (RP) - erven bod - von lezenie iba s vyuitm prrodnch chytov. Istenia slia iba na zaisovanie. Odpova a ist sa, pokia to tern dovol na prirodzench tandoch alebo na konci lanovej dky. Po pde treba nad prvolezcom zrui zaistenie.

Red circle (RC) - erven kruh - obdoba RP ale po pde netreba nad prvolezcom zrui zaistenie = tl jo-jo.

Red cross - erven kr - lezenie s hornm istenm, pri ktorom treba vstup urobi bez odsadu = tl top-rope.

Top-rope (TR) - lezenie s hornm istenm, priom najvyie hodnoten je vstup bez odsadov.

Third classing - neisten von slo lezenie.

FL - flash - tl dynamickho lezenia.

alej si treba ozrejmi pojmy:

  • no-hand-rest - prirodzen stanovite, kde nie je potrebn pridriavanie sa rukami.
  • V rmci skalkrskeho lezenia: pre-cleaning - oistenie lezeckho ternu pred prelezenm
  • pre-viewing - prezretie si lezeckho ternu pred lezenm zo zlaovania
  • pre-protecting - vytvorenie istiacich bodov pred prelezom
  • doctoring - prispsobovanie skaly pri prvovstupe (zvenie chytov a pod. Neskorie u skalu neprispsobujeme!)

V svislosti s klasifikciou sa meme stretn s pojmom devalvcia obtianosti vstupu. Ide o znenie obtianosti v priebehu opakovan vstupu, vyistenm pr, odstrnenm vonch blokov alebo zanechanm niektorch istiacich bodov a pod.

Zanajci lezec by mal vrmci zskania sksenost zaa nzkymi obtianosami a postupne sa zdokonalova.


Pri vbere horolezeckej cesty vychdzame z:
1. klasifikcie (nronosti)
2. dky cesty
2. asovej nronosti
3. vmame si dtum prvovstupu
4. men prvolezcov
5. orientcie steny voi Slnku a ostatnch meteorologickch vplyvov psobiacich v oblasti
6 . zo samotnho popisu cesty

POZOR! Cesta nemus by hodnoten objektvne! Preto sa treba na kad cestu pripravi teoreticky aj fyzicky. Vemi dleit je nevybera si vstupy, ktor s osobnm limitom lezca! Menej sksen lezec si vyber cesty kratie, s monosami stupu v prpade zlho poasia alebo inch prin.
Poda dtumu vstupu vieme, i sa jedn o zimn alebo letn cestu alm faktorom pri vbere cesty je samotn popis, ktor ovplyvuje vber vstroje. Ako zaiatonci si vyberme vstupy v pevnej, nelmavej skale, prispsoben poveternostnm podmienkam (ak je cesta ab, komn alebo pra, bude po dadivom poas podstatne vie riziko mokrej skaly).

POZOR! Letn a zimn klasifikcia sa mu podstatne odliova!

Prklad opisu cesty v horolezeckom sprievodcovi

897

Ihla v Ostrve (1890m)

SV stenou. 50m stena pad do hor. asti abu na S od rebra s Ihlou v Ostrve, N k ptiu s Vy. alebo Ni. sedielka pod Ihlou, ksok vl. od najniieho b. Hore zrezom pod uzavierajci previs. Trhlinou po pr. strane (vt.) na trv. kazateu a lej na blzky vrchol (1/2 hod.).
IV. (K. Bocek a F, diarsky VIII. 1948)

 

 

 


|Obsah|

 

akkovek koprovanie, prava textov a kad alia manipulcie
je mon len so shlasom autora (c) 2004
Vidíme detaily

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách