Horolezectvo

|Obsah|

Untitled Document

Postup po lane

Prusikovanie

Prusikovanie je spsob, ako postupova na zafixovanom lane. Je to postup pomocou dvoch prusikov v terne, kde nie je mon postup v skale - napr. po vpadku prvolezca v previse.
Krat prusik vedie od HMS karabny sedaky na lano. Dlh prusik je zaisten lodnm uzlom o chodidlo, aby sa nevyvliekal a prechdza sedakou (bez trenia - cez popruh alebo HMS) na lano. Je zaisten nad sedacm prusikom.

Spsob postupu: Lezec sa postav do dlhho prusika a vyiahne rukou o najvyie krtky prusik. Odsadne doho a posunie o najvyie dlh prusik . Na ktor sa potom znovu postav.

Autoblok

Pri tejto metde pouvame len jeden prusik zaisten na fixnom lane, do ktorho je zaisten karabnka. Do oka sedaky si zalome dve rovnak karabnky a lano z prusika zalome do autobloku popsanho na obrzku. Odtia vedie lano do karabnky pripravenej na prusiku. Tmto sme vytvorili kladkostroj.

ahanm lana a nslednm vyahovanm prusika vyie postupujeme nahor.

Jumarovanie

Jumarovanie je obdobou prusikovania. Prusiky nie su uchyten priamo na lano, ale na jumare. S jumarom sa pracuje ahie, pohodlnejie a rchlejie.

Zostup - zlaovanie

Zlaovanie je zostup exponovanm ternom po lane. Pri zlaovan postupujeme poda nasledujcich bodov:

1. Vytvorenie bezpenho zvesu
Na zves lana pouvame sluku alebo skoby. Ak si niesme ist nosnosou zvesu, pridme alie istiace body. Nepouvame star sluky, star skoby. Poas prpravy lana na zlaovanie musia by vetci lezci zaisten o in istiaci bod ako je zves.

2. Prprava lana
Lano upevnme na zlaovanie spsobmi uvedenmi na obrzku.
Uistme sa, i lano siaha a po zem alebo alie zlaovacie stanovisko.
Ak mme k dispozcii dve lan, meme ich spoji rybrskym uzlom (s poistnmi uzlami na koncoch), m dvojnsobne predime dku zlaovania. Nesmieme vak zabudn na ktorej strane ostal rybrsky uzol. Tento koniec po zlanovan sahujeme. Zvzovanie ln je nevhodn v neprehadnom a lenitom terne, kde hroz zaseknutie uzla pri sahovan.
Pred zhadzovanm lana lano dkladne prekufrujeme a zaistme o zves. Na konci lana urobme vodcovsk uzol, ktor sli ako prpadn ndzov stup. Zakrime povel lano! a nsledne ho zhadzujeme. Lano hdeme m lej od steny. Pri silnom vetre a nepriaznivch podmienkach je lepie lano skufrova, zaisti o seba a pomaly pri zlaovan lano vyahova.

3. Istenie pri zlanovan
Km sa lezec nezaist na zlaovac brzdu, alebo na in zlaovac k, mus by zaisten na stanoviti. Pri samotnom zlaovan je horolezec isten na osobitnom lane zo stanovia. Na samoistenie pouvame prusik uviazan na lano pod zlaovacm kom, zaisten o sedac popruh. Pri zaaen sa prusik nesmie dosta do brzdy!

4. Vlastn zlaovanie
Pred zaaenm zvesu vyskame vetky istiace body. Sasne zlauje iba jeden horolezec! Pri zlaovan lezec dr jednou rukou lano pod brzdou, druhou sa pridriava lana nad brzdou. Cel vhu dr lezec rukou, ktor je pod brzdou. ou si uruje rchlos. Ruka mus by plne vystret smerom nadol. Nedvame ju zbytone blzko brzdy! Ostatn predmety v blzkosti brzdy (ksky odevu, pracku z prilby alebo vlasy) takisto udrujeme v bezpenej vzdialenosti. Lano pame do brzdy pekne uloen.
Prv horolezec odstrauje z cesty von bloky a na stanovisti sa presved, i sa bude da lano stiahnu. Posledn pri zlanovan rozdeluje pramene lana a kladie ich na miesta, kde nehroz zaseknutie.
Ak sme sa po zlanen nedostali a na zem, lezec si vytvor istiaci bod, kde sa zaist a nsledne sa vypne z lana. Zakri spolulezcovi povel lano von a me zlaova partner. Lano sa po zlanen stiahne a tmto spsobom sa pokrauje, km lezci nedosiahnu bezpen tern.
Ak zlaujete len na jednom konci lana a druh je hore zafixovan napevno - treba si uvedomi, e brzda trie dvakrt slabie, m sa zniuje trenie a zvyuje rchlos.

5. Sahovanie lana
Lano sahujeme pomaly a rovnomerne.


|Obsah|

 

akkovek koprovanie, prava textov a kad alia manipulcie
je mon len so shlasom autora (c) 2004
Ukážeme Vám cestu nahor

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách